Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
strona startowa   kontakt
ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory

tel./fax 29 741 03 94
tel. 29 741 03 87
 
e-mail: ug@zatory.pl
Foto galeria
niedziela, 23 lipca 2017
204 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Sławy, Sławosza, Żelisławy
dziennik urzedowy
Pułtusk24
Pułtuszczak
wpu24pl
anr
geoportal
pup
mjwpu
modr


Jesteś naszym
- 0386868 -
gościem


Fundusz Alimentacyjny

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

WNIOSKI  O ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

NA  NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY  2016/2017  NALEŻY  SKŁADAĆ

W  OŚRODKU POMOCY  SPOŁECZNEJ  W ZATORACH

OD  DNIA  1 SIERPNIA 2016r. W POKOJU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 • jeżeli wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650, z późn. zm.),
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa w ust. 1, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej; jest pełnoletnia i posiada własne dziecko; zawarła związek małżeński.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach i formie opodatkowania za 2015 r. osób, które prowadzą działalność gospodarczą;
 2. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy;
 3. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka ( jeśli dotyczy ).
 4. umowa o pracę i PIT-y 11 za 2015 r;
 5. oryginał odpisów skróconych aktów urodzenia dzieci wraz z numerami PESEL lub oryginał zupełnego aktu urodzenia;
 6. w przypadku osób, które w 2015 r. nie pracowały, a podjęły pracę – zaświadczenie o dochodzie netto za następny miesiąc po rozpoczęciu umowy oraz kserokopię umowy o pracę (dochód uzyskany);
 7. w przypadku osób, które utraciły dochód w 2015r. – świadectwo pracy lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia;
 8. w przypadku osób bezrobotnych z prawem do zasiłku – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;
 9. w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – decyzje lub zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za 2015r.;
 10. oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (np. decyzja lub zaświadczenie o wysokości otrzymanego stypendium na dzieci w 2015 r., PIT UZ);
 11. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornika) o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie dwa miesiące;
 12. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 13. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 14. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 15. zaświadczenie z bursy lub internatu (jeśli dotyczy);
 16. zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu, jeśli dziecko mieszka w bursie lub internacie;
 17. numer rachunku bankowego wnioskodawcy.

Do pobrania:

Grażyna Wisiecka


Gminny System Powiadamiania SMS
Kolektory
Informacje o wyłączeniach
Odpady komunalne
Biuletyn Informacji Publicznej
e-mapa
kspniewo
szkola pniewo
szkola zatory
WFOS
EPUAP
wirtualny spacer
mikroporady.pl
Pogoda
KRUS
www.zielonemostynarwi.pl.
codziennikprawny
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
sie
PPWOW
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x