Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
strona startowa   kontakt
ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory

tel./fax 29 741 03 94
tel. 29 741 03 87
 
e-mail: ug@zatory.pl
Foto galeria
niedziela, 23 lipca 2017
204 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Sławy, Sławosza, Żelisławy
dziennik urzedowy
Pułtusk24
Pułtuszczak
wpu24pl
anr
geoportal
pup
mjwpu
modr


Jesteś naszym
- 0386868 -
gościem


Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób prawnych

 

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób prawnych

Wszczęcie postępowania następuje na uzasadniony wniosek podatnika, w którym należy wskazać na występowanie ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego. Katalog udzielanych ulg zawiera art. 67 a ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa:

 • Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę: 

 • Formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę ze środków publicznych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy - w przypadku, gdy osoba prawna składająca wniosek jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Informacje dotyczące formy wnioskowanej pomocy, jej przeznaczenia oraz kodu
 • dokumenty określające aktualną sytuację ekonomiczno - finansową wnioskodawcy (sprawozdania finansowe, bilans, rachunek zysków i strat) za poprzednie lata lub inne sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
 • informacje o  uzyskanych kredytach bankowych, pobranych pożyczkach,
 • informacje o  ewentualnych zaległościach wobec Urzędu Skarbowego, zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych podmiotów,
 • zaświadczenia o  prowadzonej egzekucji,
 • pisma procesowe w  sprawie odzyskania należności od niesolidnych kontrahentów.

Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa - w tym warunków dotyczących udzielenia pomocy publicznej - organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Niewypełnienie warunków powoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Organ podatkowy może odstąpić od tej zasady, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek. 

Efekt załatwienia sprawy

Rozstrzygnięcie w sprawie zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych lub odmowy jej udzielenia wydawane jest przez Wójta Gminy Zatory w formie decyzji.  

Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia - w przypadku nie uzupełnienia braków w podaniu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia wzywającego do ich usunięcia - wydawane jest przez Wójta Gminy Zatory.


Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Gminy Zatory

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Adres:

07-217 Zatory
ul. Jana Pawła II 106
pokój 16
 

Telefon:

029 741 0394

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek   8.00 - 16.00

 

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek:

Wniosek można złożyć:

 • listownie - na podany wyżej adres
 • osobiście

Czas załatwiania

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W przypadku nie załatwienia sprawy we wskazanym terminie organ podatkowy zawiadamia o tej okoliczności stronę postępowania podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

Tryb odwoławczy

Od decyzji Wójta Gminy Zatory   służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

Od postanowienia Wójta Gminy Zatory służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)--- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) --- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354) --- Rozporządzenie Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.) --- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311) --- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312) --- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych ( Dz. U. Nr 153, poz. 952)

Michał Makowski


Gminny System Powiadamiania SMS
Kolektory
Informacje o wyłączeniach
Odpady komunalne
Biuletyn Informacji Publicznej
e-mapa
kspniewo
szkola pniewo
szkola zatory
WFOS
EPUAP
wirtualny spacer
mikroporady.pl
Pogoda
KRUS
www.zielonemostynarwi.pl.
codziennikprawny
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
sie
PPWOW
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x