Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
strona startowa   kontakt
ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory

tel./fax 29 741 03 94
tel. 29 741 03 87
 
e-mail: ug@zatory.pl
Foto galeria
niedziela, 23 lipca 2017
204 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Sławy, Sławosza, Żelisławy
dziennik urzedowy
Pułtusk24
Pułtuszczak
wpu24pl
anr
geoportal
pup
mjwpu
modr


Jesteś naszym
- 0386868 -
gościem


Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznych

 

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznych

Wszczęcie postępowania następuje na uzasadniony wniosek podatnika, w którym należy wskazać na występowanie ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego.

Katalog udzielanych ulg zawiera art. 67 a ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa:

 • Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o ulgę:


1 W przypadku osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, do wniosku należy dołączyć:   

 • informację dotyczącą sytuacji materialnej i  rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji (w tym celu sporządza się protokół o stanie majątkowym zobowiązanego),
 • zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (np. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych itp.),
 • kopie rachunków opłat eksploatacyjnych za mieszkanie lub inny zajmowany lokal (np. kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV),
 • orzeczenia o przyznanej pomocy materialnej lub finansowej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 • informacje o innych okolicznościach faktycznych mających - zdaniem podatnika - wpływ na rozstrzygnięcie sprawy,
 • inne informacje na żądanie organu podatkowego w  trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

2. W przypadku osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą - oprócz informacji wskazanych powyżej - do wniosku należy dołączyć:

 • Formularz informacji o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę ze środków publicznych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy
 • Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za ubiegły rok podatkowy lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
 • Informacje o zaleganiu/niezaleganiu w płatnościach wobec Urzędu Skarbowego i zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Informacje o zaciągniętych pożyczkach, pobranych kredytach bankowych,
 • Dokumenty świadczące o wielkości sprzedaży, o pakiecie otrzymanych zleceń na wykonanie robót czy usług,
 • Pisma procesowe w sprawie odzyskania należności od niesolidnych kontrahentów.


Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa - w tym warunków dotyczących udzielenia pomocy publicznej - organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Niewypełnienie warunków powoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Organ podatkowy może odstąpić od tej zasady, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek.

 

Efekt załatwienia sprawy

Decyzja w sprawie zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych lub odmowa jej udzielenia wydawana jest przez Wójta Gminy Zatory.

Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia - w przypadku nie uzupełnienia braków w podaniu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia wzywającego do ich usunięcia - wydawane jest przez Wójta Gminy Zatory.

Sprawę prowadzi i informacji udziela

Urząd Gminy Zatory

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Adres:

07-217 Zatory
ul. Jana Pawła II 106
pokój 16

Telefon:

029 741 0394

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek   8.00 - 16.00

 

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku

Wniosek:

Wniosek można złożyć:

 • listownie - na podany wyżej adres
 • osobiście

Czas załatwiania

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie załatwienia sprawy we wskazanym terminie organ podatkowy zawiadamia o tej okoliczności stronę postępowania podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 

Tryb odwoławczy

Od decyzji Wójta Gminy Zatory  służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Od postanowienia Wójta Gminy Zatory  służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Akty prawne dotyczące sprawy

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)--- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) --- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354) --- Rozporządzenie Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.) --- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

Michał Makowski


Gminny System Powiadamiania SMS
Kolektory
Informacje o wyłączeniach
Odpady komunalne
Biuletyn Informacji Publicznej
e-mapa
kspniewo
szkola pniewo
szkola zatory
WFOS
EPUAP
wirtualny spacer
mikroporady.pl
Pogoda
KRUS
www.zielonemostynarwi.pl.
codziennikprawny
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
sie
PPWOW
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x